iQuan

ชุดตรวจวัดสารโลหะหนักอัจฉริยะ

สารโลหะหนัก

สารโลหะหนักสามารถพบได้ในธรรมชาติ มีความหนาแน่นมากกว่า 5 g/cm3 และมีมวลอะตอมสูง ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม ซึ่งบางประเภทเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ iQuan จึงพัฒนาให้สามารถตรวจวัดสารโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสาธารณสุขทั้ง 5 ชนิดได้ คือ สารหนู แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และโครเมียม ที่องค์การอนามัยโลกและสำนักทะเบียนการติดเชื้อและสารที่ เป็นพิษของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศให้ความสำคัญและเฝ้าระวังการปนเปื้อน
home_iQuan_blog1

1. สารหนู (Arsenic)

สามารถพบได้ในดินจากภูเขาไฟระเบิด ในทางอุตสาหกรรมมีการใช้สารหนูใน การกำจัดศัตรูพืช. การฆ่าเชื้อโรคในปศุสัตว์ การหลอมถลุงแร่ การย้อมสี การผสมโลหะและผลิตแผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น เรามีโอกาสรับสารปนเปื้อนได้ จากน้ำดื่ม อาหาร และมลพิษจากสิ่งแวดล้อม ความเป็นพิษส่งผลเสีย ต่อระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหารและการหายใจ เมื่อสะสมในปริมาณ มากจะส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ผิวหนัง และตับได้
home_iQuan_blog1

2. แคดเมียม (Cadmium)

พบได้ในธรรมชาติที่ผิวเปลือกโลก ลุ่มแม่น้ำ และแร่ใต้พิภพ อาจพบได้ในรูปแบบ Sulfide ร่วมกับ สังกะสีและทองแดง ในอุตสาหกรรมถูกนำมาใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ โลหะอัลลอยด์ การชุบ การผลิต แม่สี เป็นต้น เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร เช่น มีอาการ แสบท้อง วิงเวียนศีรษะ อาเจียน หรือหมดสติ การสะสมในระยะยาวทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้เช่นกัน
home_iQuan_blog1

3. ตะกั่ว (Lead)

พบได้ในธรรมชาติที่ผิวเปลือกโลก และแร่ใต้พิภพ ในอุตสาหกรรมมีการปล่อยสารตะกั่วออกสู่สิ่งแวด ล้อมในปริมาณมากจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล การทำเหมืองแร่ แบตเตอรี่ เครื่องแก้ว ผงแม่สี และอุปกรณ์ป้องกันรังสี เป็นต้น พิษของสารตะกั่วส่งผลต่อระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบทาง เดินหายใจ ระบบสืบพันธุ์ และระบบโลหิต ในเด็กเล็กยังส่งผลต่อการพัฒนาสติปัญญาหรือระดับ IQ ด้วย
home_iQuan_blog1

4. ปรอท (Mercury)

พบปริมาณมากในรูปแบบแร่ที่สะสมอยู่ใต้ดิน มีประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมในการผลิตหลอดไฟ การ เคลือบสี การทำโลหะอะมัลกัมในการอุดฟัน การผลิตยาฆ่าเชื้อราในไม้ การทำละลายโลหะมีค่า และการผลิต เครื่องสำอาง เป็นต้น เมื่อได้รับสารปรอทเข้าสู่ร่างกายสามารถทำให้เกิดโรคหัวใจ โรคผิดปกติทางพันธุกรรม มีอาการประสาทหลอน เหนื่อยล้า และสูญเสียความทรงจำ เป็นต้น
home_iQuan_blog1

5. โครเมียม (Chromium)

แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดหลัก คือ (1) Trivalent Chromium ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และ (2) Hexavalent Chromium เป็นสารก่อมะเร็ง ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้า ชุบสี ฟอกหนัง กำจัดเชื้อรา เป็นต้น ซึ่งเป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบสืบพันธุ์

ค่ามาตรฐานโลหะหนักปนเปื้อนในน้ำ

iQuan มีค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้ในเชิงปริมาณ หรือ Lower limit of detection (LOD) อยู่ในช่วงของมาตรฐานอุตสาหกรรม คือ อยู่ในช่วงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กําหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและ น้ําใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอ มาตรการควบคุมและ มาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลทดสอบเป็นผลเบื้องต้นใช้อ้างอิงทางกฏหมายไม่ได้
เกณฑ์การปนเปื้อนในน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน
ชื่อสาร เลขทะเบียน (Cas No.) เกณฑ์ปนเปื้อนในน้ำใต้ดิน (มิลลิกรัม/ลิตร)
อาร์เซนิค หรือสารหนู (Arsenic) 7440-38-2 0.1
แคดเมียม (Cadmium) 7440-43-9 2.0
เลดหรือตะกั่ว (Lead) 7439-92-1 4.0
เมอร์คิวรี หรือ ปรอท (Mercury) 7439-97-6 0.7
โครเมียม(VI) (Hexavalent Chromium) 18540-29-9 6.0

iQuan Sensor Technology

Electrochemical technology มีการวิจัยพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับการยอมรับและตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ นานาชาติอย่างแพร่หลาย จนได้รับความสนใจในการนำมาประยุกต์ใช้วิเคราะห์เชิงปริมาณของสารเคมีหลายชนิด เช่น การตรวจวัดหา สารต่างๆ ในทางการแพทย์ ในอุตสาหกรรมอาหาร ยารักษาโรค คุณภาพน้ำ และสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
iQuan ได้เลือกใช้เทคนิค Electrochemical analysis มาพัฒนาเซ็นเซอร์ และชุดอุปกรณ์ตรวจวัดใหม่ให้มีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ ผู้ใช้งานจริงในอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น โดยการดัดแปรขั้วไฟฟ้าด้วยวัสดุนาโนเพื่อให้มีความไวในการโอนถ่ายอิเล็กตรอน และมีความ สามารถในการแยกแยะสารที่ต้องการวัดมากขึ้นด้วยเทคนิคโวลแทมเมทรี การยึดเกาะของสารบนผิวหน้าของขั้วไฟฟ้าทำให้ความเข้มข้น ของปริมาณสารโลหะหนักที่ต้องการวิเคราะห์มีความเข้มข้นมากขึ้นในการทดสอบคุณสมบัติความสัมพันธ์ทางไฟฟ้า กับปฏิกิริยารีดอกซ์ ในการโอนถ่ายอิเล็กตรอนระหว่างโมเลกุลหรืออะตอมในเซลล์ไฟฟ้าเคมี
iQuan จึงเป็นชุดตรวจวัดสารโลหะหนักที่สามารถวัดปริมาณสารโลหะหนัก 5 ชนิด (สารหนู ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม และโครเมียม) ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน คุ้มค่าในการลงทุน เนื่องจากใช้ตัวอย่างสารในปริมาณเพียงเล็กน้อย สะดวกในการพกพา แสดงผลการ ทดสอบได้ทันที และมีขั้นตอนในการใช้งานง่ายสำหรับทุกทน ส่งเสริมความปลอดภัยในสุขภาพสามารถช่วยป้องกัน และคัดกรองสารโลหะ หนักปนเปื้อนได้ด้วยตนเอง ผลทดสอบเป็นผลเบื้องต้นใช้อ้างอิงทางกฏหมายไม่ได้

iQuan Test Kit

  • iQuan Packaging
  • iQuan Packaging
  • iQuan Packaging
  • iQuan Packaging
  • iQuan Packaging
  • iQuan Packaging

How it works

ชุดตรวจวัดสารโลหะหนักอัจฉริยะ

iQuan

ชุดตรวจวัดสารโลหะหนักอัจฉริยะ